سری خسرو شکیبایی (دل شکسته، جست و جو در جزیره، پیشنهاد ۵۰ میلیونی، کیمیا)