سری خسرو شکیبایی (داستان جزیره، صبحانه‌ای برای دو نفر، شکار، چه کسی امیر را کشت)

سری خسرو شکیبایی (دل شکسته، جست و جو در جزیره، پیشنهاد ۵۰ میلیونی، کیمیا)