×

آلبوم موسیقی قوالی پاکستان

آلبوم مست قلندر ۲

آلبوم مست قلندر ۱

آلبوم گزیده های عود

آلبوم موسیقی افغانستان

آلبوم لیله راست

آلبوم سرزمین آفتابگردان

آلبوم موسیقی کلاسیک عراق – مقام العراقی بغداد

آلبوم طاق های ضربی بغداد

آلبوم من این می گویم و دنباله دارد شب

آلبوم از بخارا تا بدخشان