آلبوم به موازات بی وزنی

آلبوم احوالات شخصی ۱۳ : آبگون

آلبوم حالا که می روی

آلبوم دنیای نو

آلبوم خلوت بی زمان

آلبوم هنوز پاییز است

آلبوم لبخند خیال

آلبوم در من برو شکار

آلبوم آبی خاکستری

آلبوم نام من عشق است