×

آلبوم آن روز آسمان گریست

آلبوم نفیر (عاشورایی)

آلبوم تحریر های رود (گزیده ای از اشعار عاشورایی)

آلبوم آنجا که بال فرشته میسوزد…

آلبوم امیر و گوهر

آلبوم لبخند آسمان

آلبوم سربلندان

آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی بلوچستان (مکران) (۶۷)

آلبوم رستاخیز سرخ

آلبوم هم صدا با اربعین

آلبوم نغمه های عاشورایی

آلبوم مرثیه ناتمام (آوازهای برای محرم)