×

آلبوم آنجا که بال فرشته میسوزد…

آلبوم امیر و گوهر

آلبوم لبخند آسمان

آلبوم سربلندان

آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی بلوچستان (مکران) (۶۷)

آلبوم رستاخیز سرخ

آلبوم هم صدا با اربعین

آلبوم نغمه های عاشورایی

آلبوم مرثیه ناتمام (آوازهای برای محرم)