آلبوم حال من خوبه

آلبوم آخر پاییز

آلبوم اقیانوس

آلبوم یورولدوم

آلبوم یادگاران

آلبوم نگین سلیمان (تصویری)

آلبوم باری گل باری حنا – آسو (تصویری)

آلبوم باری گل باری حنا – دلارام (تصویری)

آلبوم نیله سوار (تصویری)

آلبوم وارگه دل (تصویری)

آلبوم جشن خرمن (تصویری)

دومین جشنواره شعر و موسیقی مازندران (ککی – لوح اول)