×

آلبوم در سکوت من

آلبوم در من برو شکار

آلبوم نام من عشق است

امشب کنار غزلهای من بخواب