آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی جزیره ی کیش (۷۷)