کتاب صوتی مجموعه گنج حکمت ۶: گزیده جوامع الحکایات محمد عوفی