آلبوم نگین سلیمان (تصویری)

آلبوم باری گل باری حنا – آسو (تصویری)

آلبوم باری گل باری حنا – دلارام (تصویری)

آلبوم نیله سوار (تصویری)

آلبوم وارگه دل (تصویری)

آلبوم جشن خرمن (تصویری)

دومین جشنواره شعر و موسیقی مازندران (ککی – لوح اول)

دومین جشنواره شعر و موسیقی مازندران (ککی – لوح دوم)

آلبوم رج خونی ۲ (تصویری)

آلبوم کنسرت آنپلاگد زمان (تصویری)

آلبوم بهار (تصویری)

آلبوم چراغ افروخته (تصویری)

آلبوم میان خورشیدهای همیشه (تصویری)

آلبوم خاموشی نزدیک… (تصویری)

آلبوم دوتارچی (تصویری)

آلبوم شوانی شوانی (تصویری)

آلبوم بچه های جهان (تصویری)

آلبوم هجده (تصویری)